A+ A A-

Regulamin Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK

Tekst jednolity (uwzględniający poprawki wprowadzone Uchwałą NR 100/XVI/2006 ZG PTTK z dnia 23 czerwca 2006 roku)

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zwane dalej MFO PTTK jest jednostką regionalną Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z osobowością prawną, którą nabywa z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. MFO PTTK działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowienia Statutu PTTK wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000100817.
3. MFO PTTK jest kontynuacją działającego w latach 1998 – 2006 dobrowolnego porozumienia Oddziałów PTTK województwa mazowieckiego o nazwie Mazowieckie Forum Oddziałów.
4. MFO PTTK jest organizacja pozarządowa działającą zgodnie z ustalonym porządkiem prawnym

§ 2
1. MFO PTTK zrzesza oddziały PTTK z terenu województwa mazowieckiego.
2. Terenem działania MFO PTTK jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3
1. MFO PTTK może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele działania są zbieżne z celami działania PTTK
2. MFO PTTK może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji celów statutowych MFO PTTK i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 4
1. Realizując cele statutowe MFO PTTK opiera się na społecznej pracy swoich działaczy oraz wolontariuszach.
2. Do prowadzenia spraw MFO PTTK może powołać Biuro Mazowieckiego MFO PTTK, zwane dalej "Biurem".

§ 5
1. MFO PTTK może używać nazwy i znaku organizacyjnego PTTK zgodnie ze Statutem PTTK i innymi przepisami Towarzystwa.
2. MFO PTTK używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, zaś w środku: MFO oraz innych pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
CEL I SPOSÓB DZIAŁANIA
§ 6
Mazowieckie MFO PTTK realizuje cele określone w rozdziale II i art. 78 ust 2 Statutu PTTK a w szczególności:
1) Reprezentuje PTTK wobec wojewódzkich władz rządowych i samorządowych, urzędów, instytucji i organizacji w granicach udzielanych pełnomocnictw,
2) Integruje i koordynuje działania oddziałów PTTK w województwie mazowieckim,
3) Inspiruje, inicjuje i wspomaga działalność programową i gospodarczą oddziałów, realizuje wspólne przedsięwzięcia w zakresie:
a) podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej,
b) krajoznawstwa
c) wypoczynku dzieci i młodzieży,
d) kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego,
e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
f) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
g) ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych
h) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
4) Organizuje eliminacje wojewódzkie ogólnopolskich konkursów organizowanych przez PTTK,
5) Inicjuje wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc kadrową i organizacyjną,
6) Organizuje szkolenie kadr programowych i gospodarczych
7) Udziela pomocy oddziałom w realizacji ich zadań statutowych,
8) Powołuje specjalistyczne komisje wojewódzkie,
9) Inspiruje i organizuje wspólną działalność wydawniczą, promocyjną,
10) Współpracuje z jednostkami specjalistycznymi i regionalnymi PTTK oraz komisjami, radami i zespołami ZG PTTK,
11) Prowadzi działania w celu pozyskiwania środków na wspólną działalność organizacyjno – programową,
12) Realizuje zadania zlecone przez Zarząd Główny PTTK lub oddziały.

Rozdział 3
CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7
1. Członkiem zwyczajnym MFO PTTK mogą być Oddziały PTTK z terenu województwa mazowieckiego, których Zarządy podjęły uchwały o przystąpieniu do MFO PTTK.
2. Członkowie zwyczajni działają poprzez swoich przedstawicieli (delegatów) wybranych zgodnie z postanowieniami Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu PTTK
3. Członkami założycielami MFO PTTK są Oddziały PTTK z terenu województwa mazowieckiego, których Zarządy podjęły uchwały o powołaniu MFO PTTK, a uprawomocnieni ich przedstawiciele, przyjęli niniejszy regulamin i wybrali Zarząd oraz Komisję Rewizyjną MFO PTTK. Członkowie założyciele z chwilą rejestracji staja się członkami zwyczajnymi MFO PTTK.
4. Członek zwyczajny MFO PTTK ma prawo:
1) wybierać władze,
2) zgłaszać do władz PTTK i MFO PTTK wnioski dotyczące działalności MFO PTTK,
3) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zgromadzeniu Przedstawicieli Oddziałów,
4) uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez MFO PTTK,
5) wglądu do protokołów Zgromadzeń Przedstawicieli Oddziałów i sprawozdań z działalności MFO PTTK,
6) korzystania z pomocy organizacyjno - technicznej oraz poradnictwa MFO PTTK,
5. Oddział PTTK może wystąpić z MFO PTTK w dowolnym terminie na podstawie uchwały zarządu oddziału, jest jednak obowiązany do dokończenia wspólnie podjętych działań w ramach przydzielonych zadań.
6. Oddział może być pozbawiony członkostwa w MFO PTTK na skutek nieprzestrzegania uchwał MFO PTTK, braku aktywności, działania na szkodę MFO PTTK, niepłacenia uchwalonych składek.
7. Uchwały MFO PTTK nie mogą naruszać osobowości prawnej oddziałów do niego należących.
8. Oddziały należące do MFO PTTK mogą być członkami innych porozumień Oddziałów PTTK powołanych zgodnie ze Statutem PTTK.

§ 8
Do statutowych obowiązków członków MFO PTTK należy:
1) stosowanie się do postanowień Statutu PTTK,
2) stosowanie się do postanowień regulaminu MFO PTTK oraz uchwał władz MFO PTTK,
3) realizacja celów statutowych,
4) godne reprezentowanie MFO PTTK i dbanie o jego dobre imię,
5) regularne opłacanie składek członkowskich,
6) upowszechnianie działań MFO PTTK w swoich środowiskach i województwie.

Rozdział 4
WŁADZE I ORGANY DORADCZE
§ 9
1. Władzami MFO PTTK są:
1) Zgromadzenie Przedstawicieli,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz MFO PTTK trwa 4 lata i jest zgodna z kadencją władz naczelnych Towarzystwa. Pierwsza kadencja władz MFO PTTK trwa do czasu wyboru delegatów na XVII Walny Zjazd PTTK.
3. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna MFO PTTK mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

Zgromadzenie Przedstawicieli
§ 10
1. Zgromadzenie Przedstawicieli jest najwyższą władzą MFO PTTK, może być zwyczajne zwoływane raz na cztery lata lub nadzwyczajne zwoływane zgodnie z postanowieniami art. 26 Statutu PTTK. Ponadto dla przekazania ważnych informacji mogą być zwołane, nie częściej niż raz w roku, spotkania przedstawicieli MFO PTTK
2. Zgromadzenie Oddziałów zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu MFO PTTK do której załączniki stanowią: rozdzielnik mandatów, projekt regulaminu obrad.
3. W uchwale zwołującej Zgromadzenie Oddziałów, powinien być podany termin i miejsce, proponowany porządek obrad.
4. Zgromadzeniu Oddziałów uczestnicy powinni zostać zawiadomieni na piśmie na 21 dni przed terminem zgromadzenia,
5. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 należy podać termin i miejsce zgromadzenia, proponowany porządek i regulamin obrad oraz wskazać termin i miejsce, w którym uczestnicy mogą zapoznać się takimi materiałami związanymi z obradami, jak: sprawozdania z działalności władz W przypadku przewidywanych obrad nad zmianami w regulaminie, do zawiadomienia skierowanego do uczestników z głosem decydującym musi być dołączony projekt tych dokumentów.

§ 11
1. W Zgromadzeniu Przedstawicieli MFO PTTK udział biorą:
1) z głosem decydującym delegaci wybrani na zjazdach oddziałów członków zwyczajnych MFO PTTK, według zasady; jeden delegat z każdego oddziału plus jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę stu członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską powyżej stu członków. Rozdzielnik mandatów uchwala Zarząd MFO PTTK.
2) z głosem doradczym:
a) członkowie honorowi PTTK z terenu województwa mazowieckiego
b) członkowie władz naczelnych PTTK,
c) członkowie ustępujących władz, o ile nie są delegatami
d) przewodniczący wojewódzkich komisji.
e) osoby zaproszone.
2. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w Zgromadzeniu Przedstawicieli są:
1) dla osób uczestniczących z głosem decydującym: legitymacja członka PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok, mandat delegata oraz zaproszenie,
2) dla osób uczestniczących z głosem doradczym – zaproszenie..
3. Mandaty wydawane są delegatom w dniu zgromadzenia na podstawie podpisanej list obecności delegatów, sporządzonej w oparciu o odpowiednie protokoły wyboru delegatów.
4. Mandaty delegatów na Zgromadzenie Przedstawicieli MFO PTTK zachowują ważność przez okres trwania kadencji władz.

§ 12
1. Do kompetencji Zgromadzenia Przedstawicieli MFO PTTK należy:
1) ustalanie głównych kierunków działania w okresie kadencji,
2) uchwalenie regulaminu MFO PTTK i jego zmian,
3) wybór władz MFO PTTK oraz określanie ich liczebności,
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej MFO PTTK,
5) udzielanie absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, poszczególnym członkom Zarządu,
6) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze naczelne,
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu MFO PTTK i przeznaczeniu jego majątku,
8) rozpatrywanie wniosków członków MFO PTTK,
2. Sposób przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał, wyboru władz i delegatów określa w sposób szczegółowy regulamin obrad, uchwalony przez Zgromadzenie Przedstawicieli.
3. Zgromadzenie jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa delegatów wybranych na zjazdach oddziałów. Prawomocność zgromadzenia stwierdza komisja mandatowa wybrana przez to zgromadzenie
4. Uchwały zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach, które są inaczej zastrzeżone statutem PTTK lub regulaminem MFO PTTK.

§ 13
1. Prawo kandydowania do władz przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym PTTK, z oddziałów należących do MFO PTTK, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów. Nie mogą też kandydować do władz na okres najbliższej kadencji członkowie zarządu MFO PTTK którzy nie uzyskali absolutorium.
2. Kandydatów do władz proponuje komisja wyborcza wybrana przez Zgromadzenie Przedstawicieli MFO PTTK.
3. Listę kandydatów, o których mowa w ust. 2 komisja wyborcza tworzy na podstawie zgłoszeń uczestników Zgromadzenia. Kandydaci zgłaszani do określonego rodzaju władz muszą spełniać wymagania dotyczące członków władz określone w Statucie PTTK.
4. Kandydatów do władz mogą zgłaszać:
1) wszyscy uprawnieni – posiadający prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu z głosem decydującym,
2) ustępujące władze.

§ 14
1. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory do władz przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród uczestników Zgromadzenia posiadających głos decydujący.
3. Komisja skrutacyjna przeprowadza wybory, o których mowa w ust. 2 zgodnie z regulaminem MFO PTTK oraz regulaminem obrad.
4. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz.
5. Wybory do władz odbywają się za pomocą oddzielnych kart wyborczych, przygotowanych przez komisję skrutacyjną.
6. Na karcie wyborczej komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz.
7. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz winna być podana ustalona liczba członków wybieranych do danego rodzaju władzy.

§ 15
1. Głos jest ważny, jeżeli:
1) został oddany za pomocą karty wyborczej.
2) liczba nie skreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy.
2. O wybraniu kandydata na członka władz MFO PTTK decyduje uzyskanie, co najmniej połowy głosów oddanych przy zachowaniu wymogów §14 oraz zajęcie miejsca w zatwierdzonej liczbie członków danego rodzaju władz.
3. Jeżeli w wyborach nie wybrano pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy zarządza się wybory uzupełniające.
4. W wyborach uzupełniających biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.
5. Przy wyborach uzupełniających obowiązują zasady jak w: §§ 14 i 15, przy czym komisja skrutacyjna zobowiązana jest przypomnieć nazwiska kandydatów do poszczególnych rodzajów władz, biorących udział w wyborach uzupełniających, a także podać liczbę osób, którą wybiera się w głosowaniu uzupełniającym dla osiągnięcia liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy.
6. Jeżeli w wyborach uzupełniających do danego rodzaju władzy nie wybrano także pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy, zarządza się drugą turę wyborów uzupełniających. W tej turze wyborów obowiązują następujące zasady:
1) wyboru dokonuje się spośród tych kandydatów, którzy w wyborach uzupełniających otrzymali największą liczbę głosów, przy czym liczba kandydatów uczestniczących w wyborach nie może być większa niż dwukrotność liczby osób wybieranych w tej turze wyborów do danego rodzaju władzy,
2) o wyborze kandydata do danego rodzaju władzy lub na delegata decyduje zwykła większość głosów tzn. wybierane są te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów i zmieściły się w liczbie miejsc określonej w tej turze wyborów dla danego rodzaju władzy.

§ 16
1. Podstawowymi dokumentami Zgromadzenia Przedstawicieli MFO PTTK są:
1) regulamin i porządek obrad, uchwalony przez zgromadzenie,
2) uchwała Zarządu MFO PTTK w sprawie rozdzielnika mandatów dla zjazdów oddziałów,
3) protokół z obrad zgromadzenia, podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
4) uchwały, wnioski i postulaty zgromadzenia,
5) protokoły komisji mandatowej dotyczące prawomocności zgromadzenia,
6) protokół komisji wyborczej,
7) protokoły komisji skrutacyjnej, w sprawie wyboru władz jednostki regionalnej,
8) protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybrane władze.
2. Zarząd jednostki regionalnej przesyła do Zarządu Głównego PTTK dokumentację, o której mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty jej zakończenia.
3. Zarząd jednostki regionalnej zgodnie z art. 20 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” jest obowiązany o zmianach we władzach niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy, a w terminie 14 dni od chwili zakończenia zgromadzenia organ nadzorujący.

Zarząd
§ 17
1. Organem kierującym działalnością MFO PTTK jest Zarząd MFO PTTK, działający zgodnie z niniejszy regulaminem. Zarząd odpowiada za swoją pracę przed Zgromadzeniem Przedstawicieli MFO PTTK.
2. Zarząd MFO PTTK składająca się z 5 – 9 członków, w tym prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
3. Zebrania konstytuujące Zarząd MFO PTTK powinny się odbyć po zakończeniu wyborów w dniu obrad Zgromadzenia. W przypadkach wyjątkowych w dni następne, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zakończenia Zgromadzenia Przedstawicieli MFO PTTK. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek prezydium obrad zgromadzenia oddziałów.
4. Wybory prezesa zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania. Wybory prezesa zarządu przeprowadza komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków komisji skrutacyjnej zgromadzenia.
5. Prezesem zarządu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu.
6. Po rozdaniu kart do głosowania przez komisję, o której mowa w § 14, członkowie danego zarządu wpisują nazwisko swojego kandydata.
7. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
8. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
9. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje na wniosek nowo wybranego prezesa.

§ 18
1. Do zakresu działań Zarządu MFO PTTK należy:
1) koordynowanie realizacji zadań określonych w § 6 niniejszego regulaminu
2) kierowanie działalnością MFO PTTK w okresie pomiędzy Zgromadzeniami Przedstawicieli MFO PTTK,
3) wykonywanie uchwał i postanowień Zgromadzenia Przedstawicieli MFO PTTK,
4) koordynowanie wspólnej działalności programowej i gospodarczej oddziałów członków zwyczajnych MFO PTTK,
5) reprezentowanie PTTK wobec wojewódzkich władz rządowych i samorządowych, urzędów, instytucji i organizacji w granicach udzielanych pełnomocnictw oraz zgodnie z postanowieniami Statutu PTTK.
6) zarządzanie posiadanymi środkami finansowymi oraz majątkiem,
7) uchwalanie budżetu rocznego oraz zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania,
8) sporządzanie sprawozdań merytorycznych z działalności,
9) składanie sprawozdań za okres kadencji na Zgromadzeniu Przedstawicieli MFO PTTK z prowadzonych działań w tym działalności finansowej,
10) uchwalanie wysokości składki rocznej dla członków zwyczajnych,
11) przyjmowanie i odwoływanie członków zwyczajnych,
12) przyjmowanie zasad wynagradzania zatrudnianych pracowników,
13) powołanie biura MFO PTTK i ustalenie zasad, regulaminu jego działania,
14) przygotowanie Zgromadzeń Przedstawicieli MFO PTTK,
15) powoływanie komisji i zespołów oraz przyjmowanie ich regulaminów,
2. Posiedzenia Zarządu MFO PTTK odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Uchwały Zarządu MFO PTTK zapadają zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej połowy członków Zarządu MFO PTTK, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.
4. Zarząd MFO PTTK oraz komisje działają społecznie, dokonując podziału zadań między poszczególnych członków.

Komisja Rewizyjna
§ 19
1. Komisja Rewizyjna MFO PTTK jest organem kontrolującym całokształt działalności MFO PTTK, składa się 3 - 5 członków wybranych przez Zgromadzenie Przedstawicieli MFO PTTK.
2. Komisja Rewizyjna MFO PTTK wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
3. Przy wyborze prezesa komisji rewizyjnej a także przy podziale funkcji wśród członków komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy §§ 14, 15 oraz 17 ust 3-9.
4. Komisja Rewizyjna MFO PTTK działa w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wytyczne (regulamin) uchwalone przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) badanie i analizowanie całokształtu działalności MFO PTTK w tym sprawozdań Zarządu MFO PTTK rocznych i za kadencję,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określanie sposobu i terminów usunięcia nieprawidłowości,
3) składanie Zgromadzeniu Przedstawicieli MFO PTTK sprawozdań ze swej działalności,
4) wnioskowanie o absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu MFO PTTK, pełniących te funkcje w upływającej kadencji.

Rozdział 5
MAJĄTEK
§ 20
1. Majątek MFO PTTK stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
2. Majątek MFO PTTK pochodzi z następujących źródeł:
1) składek członkowskich,
2) wpływów z działalności gospodarczej,
3) dotacji i darowizn,
4) innych źródeł
MFO PTTK może uzyskać pomoc finansową od Zarządu Głównego PTTK, na warunkach uznania ZG PTTK.
3. Działalność MFO PTTK prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy.
4. Funduszami i majątkiem MFO PTTK zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz przepisami wydanymi przez ZG PTTK
5. Zarząd MFO PTTK w swoich działaniach może korzystać z wolontariuszy. Osoby obsługujące biuro Rady MFO PTTK mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Zarząd MFO PTTK.
6. Oddziały pokrywają ze środków własnych koszty uczestnictwa swoich przedstawicieli w zebraniach: MFO PTTK, Zarządu MFO PTTK oraz komisji i zespołów, z wyjątkiem imprez i spotkań dla których Zarząd MFO PTTK ustali inny sposób partycypowania uczestników w kosztach.

§ 21
1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków PTTK oraz dla udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch osób spośród grona obejmującego: prezesa, wiceprezesów, skarbnika lub innych, umocowanych przez zarząd jego członków. Zarząd uchwałą może upoważnić osobę lub osoby do działań prawnych, działających w granicach umocowania.
2. Zgodnie z art. 86 Statutu PTTK, ZG PTTK oraz oddziały nie odpowiadają za zobowiązania MFO PTTK, a MFO PTTK nie odpowiada za zobowiązania ZG PTTK i oddziałów, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.

Rozdział 6
Zmiana regulaminu i rozwiązanie
§ 22
1. Zmiany regulaminu MFO PTTK wymagają uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli MFO PTTK podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
1. Rozwiązanie MFO PTTK następuje uchwałą Zgromadzenia Przedstawicieli MFO PTTK podjętą większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu MFO PTTK Zgromadzenia Przedstawicieli określa sposób jego likwidacji. Majątek w przypadku likwidacji staje się mieniem PTTK.

Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
1. W sprawach, nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu PTTK, przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami.
2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu MFO PTTK.
3. Niniejszy Regulamin został uchwalony w Warszawie w dniu 14 maja 2006 roku na Zebraniu Założycielskim Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK i wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.

Ostatnio zmienianyniedziela, 03 marzec 2013 12:00
Powrót na górę

Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy

Zaloguj się lub Utwórz konto