A+ A A-

Uchwała V Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Mazowieckiego

V Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Mazowieckiego, obradująca w Kozienicach w dniu 21 maja 2017 roku, skierowała do XIX Walnego Zjazdu PTTK i Władz Naczelnych PTTK następujące wnioski i postulaty.

1. Zorganizować cykl szkoleń dla władz i pracowników oddziałów PTTK w zakresie przepisów prawa wewnętrznego i zewnętrznego, w tym dotyczących ochrony danych osobowych, praw autorskich oraz księgowych i podatkowych m.in. w zakresie VAT, JPK, a ponadto study tours oraz giełd dla pracowników BORT, w celu wymiany doświadczeń, nawiązania dobrej współpracy, tworzenia wspólnych produktów.

2. Rozszerzyć programy szkoleń kadry PTTK o zapisy dotyczące działalności odpłatnej (wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie), ochrony danych osobowych oraz praw własności intelektualnej.

3. Podjąć działania zmierzające do nadania uprawnieniom kadry PTTK statusu uprawnień „zawodowych”.

4. Wprowadzić w Statucie PTTK zapisy dotyczące odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej, wynikające z prawa o stowarzyszeniach i ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

5. Zwiększyć pozycje budżetu PTTK, przeznaczone dla oddziałów PTTK na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych (z naciskiem na organizację imprez dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych), z jednoczesnym uproszczeniem procedury przekazywania i rozliczania tych środków.

6. Opracować i wprowadzić standardy dotyczące przejrzystości działań Towarzystwa.

7. Wybrane na XIX Walnym Zjeździe PTTK Władze Naczelne powinny jako jeden z najważniejszych priorytetów przyjąć działania zmierzające do zakończenia prac nad nową stroną internetową PTTK, jak również opracować i wdrożyć nowe zasady komunikacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Towarzystwa. Strona musi zawierać ogólnodostępny, na bieżąco aktualizowany, kalendarz imprez PTTK, z możliwością zamieszczania swoich imprez przez oddziały PTTK.

8. Opracować strategię promocji PTTK w mediach społecznościowych.

9. Opracować, i na bieżąco aktualizować, wytyczne dotyczące regulaminów imprez turystyczno-krajoznawczych.

10. Opracować nowy wzór legitymacji członka PTTK, umożliwiający zachowanie numeru legitymacji przy jej wymianie (np. przy wydawaniu duplikatu).

11. Uruchomić elektroniczną ewidencję członków PTTK (opracować zasady ewidencji opłaconych składek).

12. Konsultować projekty ważnych uchwał ZG PTTK i Prezydium ZG PTTK (jak np. uchwała w sprawie zasad dystrybucji książeczek i odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych) z komisjami statutowymi i oddziałami PTTK.

13. Włączyć się do dyskusji w ramach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie postulatów wobec władz państwowych dotyczącej sytuacji prawnej stowarzyszeń.

14. Podjąć działania zmierzające do zapewnienia stałej współpracy ze specjalistycznymi placówkami muzealnymi (np. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie), w których możliwe byłoby stworzenie kolekcji związanej z dorobkiem PTTK, przekazywanie zbiorów lub pamiątek (np. w formie depozytu muzealnego), a także ich profesjonalne porządkowanie, katalogowanie i dokumentowanie.

15. Opracować materiały edukacyjno-informacyjne, przeznaczone dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży, popularyzujące PTTK i przynależność do Towarzystwa.

16. Wprowadzić sprofilowane pod względem wieku tzw. „pakiety startowe” (dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych) zachęcające do wstąpienia do Towarzystwa, zawierające materiały ze Znakiem PTTK, drobne gadżety, akcesoria turystyczne.

17. Podjąć prace dla uporządkowania, skatalogowania i stworzenia opisów zawartości materiałów w archiwum PTTK. Ich obecny stan jest niezadowalający i pozostawienie ich w takiej formie grozi utratą ważnych materiałów obrazujących dorobek poprzednich pokoleń PTTK. Zapewnić niezbędne finansowanie tych prac i zatrudnić zawodowego archiwistę.

18. Usprawnić komunikację pomiędzy Władzami Naczelnymi PTTK a oddziałami i członkami PTTK.

19. Opracować i zamieścić w każdym obiekcie PTTK kompleksową informację o Towarzystwie, w zunifikowanej formie.

20. Opracować i wdrożyć Księgę Identyfikacji Wizualnej Znaku PTTK oraz docelowo Księgę Wizualizacji PTTK.

21. Przeanalizować możliwość nadania osobowości prawnej dla kół i klubów studenckich.

22. Rozważyć ponowne wstąpienie do NFI. Utrzymać kontakt na linii YNFI – PTTK.

23. Włączyć PTTK w działania zmierzające do utrzymania Muzeum Tadeusza Kościuszki w Rapperswilu.

24. W związku z konsekwencjami wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich latach, a które zagroziły istnieniu Towarzystwa, będącymi następstwem przegranych spraw sądowych związanych z nieruchomością „Pałac Mielżyńskich” w Poznaniu, wnioskuje się do Władz Naczelnych PTTK, o przedstawienie przed XIX Walnym Zjazdem PTTK pełnej i wyczerpującej informacji na temat przyczyn, przebiegu i skutków tych wydarzeń.

Ostatnio zmienianypiątek, 26 maj 2017 20:55
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powrót na górę

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy

Zaloguj się lub Utwórz konto